• nybjtp

Lantán-klorid-heptahidrát (LaCl3·7H2O) (CAS-szám 10025-84-0)

Rövid leírás:

Lantán-klorid-heptahidrát (LaCl3·7H2O), színtelen szemcsés kristály, vízben oldódik, lantán fém és kőolaj katalizátorok, valamint hidrogéntároló akkumulátorok előállításához használják.

A WONAIXI cég több mint tíz éve gyártja a terméket, és kiváló minőségű lantán-acetát termékeket és versenyképes áron tud biztosítani ügyfeleinek.


Termék leírás

Termékcímkék

A termék leírása

LantánA gazdag lantanidvegyületeket széles körben használták FCC katalizátorok krakkolási reakcióihoz, különösen nehéz nyersolajból magas oktánszámú benzin előállításához.A lantán-klorid nyersanyagként használható egyedi ritkaföldfém-termékek kinyerésére vagy vegyes ritkaföldfémek olvasztására és dúsítására.A lantán-klorid az orvostudomány területén is szerepet játszik.Például tanulmányok kimutatták, hogy a lantán-klorid antagonista hatást fejt ki az endotoxinra (LPS) in vivo, ami bizonyos hatással van az új, hatékony endotoxin antagonisták keresésére.

A WONAIXI hosszú távú lantán-klorid-termeléssel rendelkezik, éves termelési kapacitása 3000 tonna.Állami szintű high-tech vállalkozásként ritkaföldfém-prekurzor anyagok gyártására specializálódtunk kiváló minőségben és versenyképes áron.Lantán-klorid termékeinket Japánban, Indiában, az USA-ban, Kanadában és más országokban értékesítjük, ahol kritikus alapanyagként használják az FCC katalizátorokhoz és a vízkezeléshez, a kétértékű kationcsatornák aktivitásának blokkolásához biokémiai vizsgálatokban, valamint szcintillációs anyagokhoz.

A termék specifikációi

Lantán-kloridHeptahidrát

Képlet: LaCl3.7H2O CAS: 10025-84-0
Képlet súlya: 371,5 EK-SZÁM: 233-237-5
Szinonimák: MFCD00149756;lantán-triklorid;Lantán(+3)-klorid;LaCl3;lantán(III)-klorid;lantán(III)-klorid-heptahidrát;Lantán-triklorid-heptahidrát;Lantán-klorid-hidrát
Fizikai tulajdonságok: Fehér vagy színtelen kristály, higroszkópos, vízben oldódik

Leírás

Cikkszám.

LL-3,5N

LL -4N

TREO%

≥43

≥43

Cérium tisztaság és relatív ritkaföldfém-szennyeződések

La2O3/TREO%

≥99,95

≥99,99

vezérigazgató2/TREO%

<0,02

<0,004

Pr6O11/TREO%

<0,01

<0,002

Nd2O3/TREO%

<0,01

<0,002

Sm2O3/TREO%

<0,005

<0,001

Y2O3/TREO%

<0,005

<0,001

Nem ritkaföldfém szennyeződés

Ca %

<0,01

<0,005

Fe %

<0,005

<0,002

Na %

<0,001

<0.0005

K %

<0,001

<0.0005

Pb %

<0,002

<0,001

Al %

<0,005

<0,003

SO42- %

<0.03

<0.03

NTU

<10

<10

SDS Veszély azonosítása

1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Bőrirritáció, 2. kategória
Szemirritáció, 2. kategória
Célszervi toxicitás \u2013 egyszeri expozíció, 3. kategória
2. GHS címkeelemek, beleértve az óvintézkedésre vonatkozó mondatokat

piktogram(ok)  termékleírás1
Jelzőszó Figyelem
Figyelmeztető mondat(ok) H315 Bőrirritációt okoz H319 Súlyos szemirritációt okoz H335 Légúti irritációt okozhat
Óvintézkedésre vonatkozó mondat(ok)
Megelőzés P264 Kezelés után alaposan le kell mosni. P280 Védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédőt/arcvédőt kell viselni.P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.P271 Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használható.
Válasz P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Mossuk le bő vízzel/…P321 Speciális kezelés (lásd … ezen a címkén).P332+P313 Bőrirritáció esetén: Forduljon orvoshoz.P362+P364 Vegye le a szennyezett ruházatot, és mossa ki, mielőtt újrafelhasználás.P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés.Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető.Az öblítést folytatni kell.P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Forduljon orvoshoz.P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Vigye az érintett személyt friss levegőre, és helyezze kényelmesen lélegezni.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/\u2026.

Tárolás P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó.Az edényzet jól lezárva tartandó.P405 Lezárva tárolandó.
Ártalmatlanítás P501 A tartalom/edény elhelyezése a…

3. Egyéb veszélyek, amelyek nem eredményezik a besorolást
Egyik sem

SDS szállítási információ

UN szám:

3260

Az ENSZ megfelelő szállítási megnevezése:
ADR/RID: MARÓ SZILÁRD ANYAG, SAVAS, SZERVETLEN, NOS
IMDG: MARÓ SZILÁRD ANYAG, SAVAS, SZERVETLEN, SZ
Szállítás elsődleges veszélyességi osztálya: ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8
Szállítás másodlagos veszélyességi osztálya:
Csomagoló csoport:

ADR/RID: III IMDG: III IATA: III

Veszélyességi címkézés:

-

Tengeri szennyező anyagok (igen/nem):

No

A szállítással vagy szállítóeszközzel kapcsolatos különleges óvintézkedések: A szállítójárműveket megfelelő típusú és mennyiségű tűzoltó berendezéssel és szivárgás vészhelyzeti kezelő berendezéssel kell felszerelni. Szigorúan tilos oxidálószerekkel és étkezési vegyszerekkel keverni.Az árucikkeket szállító járművek kipufogócsövét tűzgátlókkal kell felszerelni. földelő lánc lehet, ha a tartályos (tartályos) teherautót szállításra használják, és a tartályban lyuk válaszfalat lehet beállítani az ütés által keltett statikus elektromosság csökkentése érdekében.Ne használjon szikrázásra hajlamos mechanikus berendezéseket vagy szerszámokat.A legjobb, ha hajó reggel és este nyáron. A szállítás során meg kell akadályozni a napsugárzást, az esőt és a magas hőmérsékletet.

Tartózkodás közben tartsa távol a tindert, a hőforrást és a magas hőmérsékletű területet.

A közúti közlekedés az előírt útvonalon haladjon, ne tartózkodjon lakott és sűrűn lakott területen.

Vasúti szállításban tilos megcsúsztatni őket.

A fa és cementhajók ömlesztett szállítása szigorúan tilos.

A szállítóeszközön veszélyt jelző táblákat és hirdetményeket kell kihelyezni a vonatkozó szállítási követelményeknek megfelelően.


  • Előző:
  • Következő:

  • Írja ide üzenetét és küldje el nekünk

    Termékkategóriák